قبلی | بعدی ( 1 از 1 )
عرض ارادت به ساحت مقدس شهدا -گلزار شهدای شهر بروجن

عرض ارادت به ساحت مقدس شهدا -گلزار شهدای شهر بروجن

خوشا آنان که جانان می شناسند / طریق عشق و ایمان می شناسند

بسی گفتیم و گفتند از شهیدان / شهیدان را شهیدان می شناسند . . .